No Image
خوش آمديد!
تقدیم به حضرت موعود پيوند ثابت

غمت آتش زده بر جانم ای دوست      

                     نشانده ماتمی بــر خوانم ای دوست

خیالت برده مـــــــا را طاقت و تاب          

                 شبی گردد شوی مهمانم ای دوست

************************************

جانِ من غمگین ز هجران تا به کی    

                       سینه ام سنگـــین زهجران تا به کی

مــن به امید وصــــــــالت زنده ام      

                            دل بخون چرکین زهجران تا به کی

*************************************

عالَمی گِرد وجودت، من ز تو شرمنده ام    

               دیده ام تــــار و تــــویی نور فروزاننده ام

از سرشکم در فراقت رودها جاری کـنم  

                دارویِ درمان تویی، من از همه درمانده ام

**************************************

نصرالدین کریمی (مُبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین), دل نوشته ها | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
فضائل حضرت علی (ع) و قصه ی مدینه پيوند ثابت

بسم الله الرحمن الرحیم

فضایل حضرت امیرالمومنین علی (ع) و قصه ی مدینه

بنــــــــــام تـــــــو ای ابتــــدای همه                    

       سرانجــــــــــام کـــــــار انتهای همه

خداونــــــد دنیــــــــا و عقبی تویــی              

             گُشاینده ی هــــــــــر معمـــــا تویی

درود تـــــــــو بــــــــر خَتم پیغمبران              

              سلام تــــــــو بــــــــــر رهبرِ مؤمنان

سلام خـــــدا و نبی بــــــــر علـــــی         

                 درود همه مؤمنــــــــــان بــــــر وَلی

وجـــود علــــــــی سیزده خصلتست          

               یکــــــــی زان همه بر خلائق بَسَست

تـــــــــــو فرمانــــروای همه مؤمنان         

                  ز عید تــــو کامــــــــل شده دینمان

علی شد بـــــــــــرادر فقط بـــا نبی    

                     نشایـــــــــــد کسی را بغیرش وصی

علــــــــــی از من و من ز اویم بدان     

                      اطاعت کن از او براهش بمــــــــان

مکن جنگ بااوکه جنگ با خداست          

                  علی باحقَست کی حق از اوجداست

اگـــــر حـــــق ولایش درونت نهاد          

                      رهــــــی ازضمیرت، به ایمان گشاد

بِـــــــدان حزب او حزب یزدان بُوَد          

                     ولی دشمنش حزب شیطـــــــان بُوَد

علی حجت حضرت کردگــــــــار         

                        ز او بس فضیلت به خَلق آشکـــــار

عدویش چـــــــه دارد بگو رو کند         

                       زمین و زمـــــــــــان پُر هیاهو کند

نشاید که کــــــاهی بَرِ کوه سخت          

                       کند عرض انــــــدام آن تیره بخت

علی کوه ایمان بُوَد ای دغــــــــل          

                       چرا میکنی در وِلایش جَـــــــــدل

علــــــــــی ذات حق را بُــوَد آینه       

                            بیـــــــــــا تیــره بختی ز دینت بِنه

علی قاسِم نـــــــــــار و جنّت بُوَد         

                        علــــــی در قیامت هم حُجَّت بُوَد

هر آنکس که گردد جــدا از علی          

                         بـــــــدان کافرست کُفرِ او منجلی

بــــــدان شیعیانش به محشر تمام            

                   همه رستگارند بـــــــه شُربِ مُدام

علی جـــــــــــانِ جانان زهرا بُوَد           

                        علی روحِ ریحــــــــــان زهرا بُوَد

علی بود و زهــــــرا ز پشت دری          

                         ز جان ناله زد تو مــــــــرا رهبری

علی بود ودستش زکین بسته بــود       

                         ز جور  زمین و زمــــان خسته بود

علی بود و درمــــان دَردَش نبــود          

                        علی را زِبودن در اینجـــا چه سود

علی بود و گلخــــانه در دود و آه             

                      بدستان بسته جنایت نمــودی نگاه

علی بود و گلـــــهای باغش همــه           

                     به آه و فغـــــــــــان در پیِ فاطمه

علی بود وازسنگ،جامش شکست        

                        از این جور در مـــاتم گل نشست

علی بود و سنگ اَجـــل بر سرش          

                        گرفته هدف بــــــازویِ همسرش

علی بود و بَــــــــــــرّاقیِ تیغ تیز           

                          به پهلوی یــــــارش شده در ستیز

علی بود و یــارش ز قامت خَمید         

                             در آن صحنه پرواز یـــارش بدید

علی بود و آنجا دگر جــــــا نبود           

                            کسی از برایش چو زهـــــرا نبود

علی بود و تنهــــــا و بی همنفس           

                         غریبانه بی بــــال و پر در قفس

علی بود و زهرا شکست پهلویش         

                         کنــــــار علی شد سیه بازویش

علی بود و شمعش جانی نداشت       

                            به بغض گلویش توانی نداشت

علی بود وشدخانه اش لاله گون         

                              به پشتش درآمــد، کوثر بخون

علی بود و یــــادی ز خیبر نمود            

                            دریغا پیمبر یـــــدش بسته بود

علی بود و ماتمسرا خــــانه اش           

                            دری سوخته گـــشته آیینه اش

علی بود و غم بود و غمنامه هـــا         

                             علی بود و دم بود زهــــــرا بیا

بُوَد لعنت جنُّ و انسُ و مَلــــک           

                               بــــــه آن غاصبان پلیدِ فـدک

اگر شـــــاد خواهی شود فاطمه          

                               فرستید لعنت به آنهـــــــا همه

«مُبین» فیض مطلق بُوَد مرتضی         

                            زحُبِّ علی جــــــان ما پُر نَما

                            نصرالدین کریمی (مُبین) از زیاران

****************************************

 

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین), دل نوشته ها | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
نکات ناب و پر معنای زندگی پيوند ثابت

سخنـان نــاب و پرمعنــای زنـدگی

در روزگاری که خنده مردم از زمین خوردن توست، پس برخیز تا چنین مردمی بگریند.

درصد کمی از انسان‌ها نود سال زندگی می‌کنند، مابقی یک سال را نود بار تکرار می‌کنند.

نصف اشباهات‌مان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس می‌کنیم و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می‌کنیم.

سر آخر، چیزی که به حساب می‌آید، تعداد سال‌های زندگی شما نیست؛ بلکه زندگی‌ای است که در آن سال‌ها کرده‌اید.

همیشه در زندگی‌ات جوری زندگی کن که “ای کاش” تکیه‌ کلام پیری‌ات نشود.

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن، صداقت با دروغگو و مهربانی با سنگدل.

مشکلات امروز تو برای امروز کافی است، مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن.

اگر حق با شماست، خشمگین شدن نیازی نیست و اگر حق با شما نیست، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید.

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهی‌ها؛ اما هنوز یاد نگرفته‌ایم روی زمین چگونه زندگی کنیم.

فریب مشابهت روز و شب‌ها را نخوریم؛ امروز، دیروز نیست و فردا امروز نمی‌شود.

یادمان باشد که آن هنگام که از دست دادن عادت می‌شود، به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست.

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان.

برای دوست داشتن وقت لازم است، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است.

گاه در زندگی، موقعیت‌هایی پیش می‌آید که انسان باید تاوان دعاهای مستجاب‌شده خود را بپــردازد.

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد؛ اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد، گفتند: “مگه کوری؟”

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می‌کنی، بدان که زندگی می‌کنی.

هیچ انتظاری از کسی ندارم و این نشان‌دهنده قدرت من نیست؛ مسأله، خستگی از اعتمادهای شکسته است.

برای زنده ماندن، دو خورشید لازم است؛ یکی در آسمان و یکی در قلب.

در جست‌وجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا؛ زیرا هر آن‌چه زیباست، همیشه خوب نمی‌ماند؛ امـا آن‌چه خوب است، همیشه زیباست.

هیچ‌وقت رازت را به کسی نگو؛ وقتی خودت نمی‌تونی حفظش کنی، چه‌طور انتظار داری کس دیگری برایت راز را نگه دارد؟

هیچ انسانی دوست ندارد بمیرد؛ اما همه آرزو می‌کنند به بهشت بروند؛ با این حال، یادمان می‌رود که برای رفتن به بهشت اول باید مرد.

از سه نفر هرگز متنفر نباش: فروردینی‌ها، مهری‌ها و اسفندی‌ها؛ چـون بهتـرین هستند! سه نفر را هرگز مرنجان: اردیبهشتی‌ها، تیری‌ها و دی‌ای‌ها؛ چـون صادق هستند! و سه نفر را هیچ‌وقت مگذار از زندگی‌ات بیرون بروند: شهریوری‌ها، آذری‌‌ها و آبانی‌ها؛ چـون به درد‌دلت گوش می‌دهند! و باز هم سه نفر را هرگز از دست مده: مردادی‌ها، خردادی‌ها و بهمنی‌ها؛ چـون دوست ِ واقعی هستند!

زیباترین عکس‌ها در اتاق‌های تاریک ظاهر می‌‏شوند؛ پس هر موقع در قسمتی تاریک از زندگی قرار گرفتی، بدان که خدا می‌ خواهد تصویری زیبا از تو بسازد.

نتیجه زندگی، چیزهایی نیست که جمع می‌کنیم؛ بلکه قلب‌هایی است که جذب می‌کنیم.

عجیب است که پس از گذشت یک دقیقه به پزشکی اعتماد می‌کنیم؛ بعد از گذشت چند ساعت به کلاه‌برداری؛ بعد از چند روز به دوستی؛ بعد از چند ماه به هم‌کاری؛ بعد از چند سال به هم‌سایه‌ای … اما بعد از یک عمر به خدا اعتماد نمی‌کنیم! دیگر وقت آن رسیده که اعتمادی فراتر از آن‌چه می‌بایست را به او ببخشیم. او که یگانه است و شایسته.

«نقل از سایت تبیان»

نظرات[۰] | دسته: دل نوشته ها | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
درباره ی زبان پيوند ثابت

قطعه ای درباره ی «زبان»

درون تو بدان گنجی نهـــــان است           

            کلیدش دفــــــع آفات زبان است

نباشی مالکش بیچاره گــــــــردی          

         که این ابزار شیطان در دهـان است

زبانت را نگهـــــــــدار از دُرشتی            

            بدان مردی به زیر آن نهـــان است

فسادش،غیبت و کذبست و تهمت        

          جدال و ناسزا هم بی گمـــان است

اگر جویای حکمت در جهـــــانی        

                   زبان خود گرفتن در میـــان است

نجاتی گر تو خواهی ای خـــردمند     

             سکوت و خاموشی درهر زمان است

سخن گر چه مثـــــــــال نقره باشد

              سکوت تو طلای جــــــاودان است

پشیمــــــــــانت کند بیهوده گویی       

                که آن تیری تو را اندر کــمان است

دهـــــــــان را گر ببندی بر اباطیل      

                تمام جسم و جانت در امـــان است

بدین قدّاره بس خونهـــــــا بریزی      

                 که جان بسیار در بند زبـــــان است

اگــــر خواهی امین خلـــــق باشی    

              سخن را راست گفتن هر زمان است

«مُبینا» گــــــــــر امید وصل داری       

                  طریقش ذکر دائم با زبــــــان است

وزن شعر: مفاعیلن مفاعیلن فعولن

                       نصرالدین کریمی(مُبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین) | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
بیا ای دل پيوند ثابت

بیا ای دل، ره دیگر بگیریم

گنه را وانهیم، تا پر بگیریم

اگر شیطان به قصد ما کمین کرد

مدد از ساقی کوثر بگیریم

**********************************

بیا ای دل ، به یاد دوست باهم

یکی گشته، برانیم ماتم و غم

اگر دشمن زند نیش و کُند ریش

به زخم دشنه ما، باشیم مرهم

********************************

بیا ای دل ، دوباره شاد گردیم

به یک باده ، زغم آزاد گردیم

به عشق ساقی و جام دمادم

خراباتی شده، آباد گردیم

****************************    نصرالدین کریمی (مُبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین), دل نوشته ها | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
ارزش عمر پيوند ثابت

دوست عزیزم سلام ،از میلیاردها انسانی که از ابتدای خلقت در روی این کره ی خاکی زندگی کرده اند فقط و فقط افراد و بناهای با ارزش ماندگار بوده اند پس قدر و ارزش امروز خود را بدان و قیمت وجوت را بالا ببر تا فردا جزء آن چند میلیارد فراموش شده نباشی بلکه در گروه آن اندک ارزشمند بمانی

*******************************
عمری که همه در ره جور و بجفا رفت
افسوس خطا کردم و در راه خطا رفت
واقف به خود و حال دل خویش نبودم
درمان نشده درد و بدنبال دوا رفت
*******************************
رویم سیه و دل، گرو یار ندارم
پر مشغله ام با تو ولی کار ندارم
زارم به همه، راز بگویم همگان را
خاکم به سرم ،با تو سر زار ندارم
*******************************
نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین), دل نوشته ها | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
تلقین دائمی به خود در زمان زنده بودن پيوند ثابت

بسم الله الرحمن الرحیم

رَضیتُ بالله رَبّاً وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلیهِ وَ آلِهِ نَبِیّاً وَ بِالاِسلامِ دِیناً وَ بِالقرآنِ کِتاباً وَ بِالکَعبَه قِبله و بِعَلىٍّ وَلیّاً وَ اِماماً وَ بِالحَسَنِ وَ الحُسَینِ وَ عَلِىِّ بنِ الحُسَینِ وَ مُحَمَّدِ بنِ عَلِىٍّ وَ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَى بنِ جَعفَرٍوَ عَلِىِّ بنِ مُوسَى و مُحَمَّدِ بنِ عَلِىٍّ وَ عَلِىِّ بن مُحَمَّدٍ وَالحَسَنِ بنِ عَلِىٍّ وَ الحُجَّه بنِ الحَسَنِ صَلَواتُ اللهِ عَلَیهِم اجمعین اَئِمَّه ، اَللَّهُمَّ اِنِّى رَضِیتُ بِهِم اَئِمَّه فَارضَنِى لَهُم اِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَى ءٍ قَدیرٌ

یعنی : خشنودم که خدای بزرگ پروردگار من است و محمد (ص) پیامبرم و اسلام دینم و قرآن کتابم و کعبه قبله ام و علی امیرالمومنین (ع) پیشوایم و یازده فرزند او همگی پیشوایانم ، خداوندا من خشنودم که آنان پیشوایان منند پس آنان را نیز از من خشنود فرما ، که تو بر همه چیز توانایی .

نظرات[۰] | دسته: احادیث | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
ای رفیقان پيوند ثابت

چشیدم زهر هجران ای رفیقان
ندیدم روی خوبان ای رفیقان
غمم را غم کند دلجویی و ناز
کشیدم رنج دوران ای رفیقان
نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

****************************

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین), دل نوشته ها | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
بیا تا جان دهم پایت پيوند ثابت

 بیا تا جان دهم پایت، الا ای جان جانانم                                                     

          دمی فارغ شوم از غم، بیایی سوی بستانم

سرشک دوری و هجران،کند بنیاد من ویــران    

       به آبادیِّ این ویران،به نازی کن تو مهمانم

الا ای همنشین دل،انیــس و همـــدم محـفــل    

      هزاران درد وصد مشکل،رسیده برتن و جانم

سحاب رحمتی جـانـا،در ایـن ایـام وانفسـا          

 کویری گشته این دلها،بهاری گشته چشمانم

لطافت را کرامت کن،کرامت را زیـادت کن   

        ملالت را سلامت کـــن،دوای درد و درمانم

می و مطرب بود خامی،سبو بشکستم و جامی   

        فدای موی تو سـاقی،که تنهایی تو جانانم

عجین درد گردیده ، «مُبینت »سرد گردیده           

                بسی دنبال تو گشته بیا پایان ده هجرانم

وزن شعر : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین) | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
مثنوی مال و فرزند و عمل پيوند ثابت

بسم الله الرحمن الرحیم

پیامبر خدا(ص) فرمودند:  اى قیس! به ناچار، پس از مرگ، همدمى با تو به خاک سپرده مى ‏شود! که اگر بخشنده و کریم باشد، تو را گرامى خواهد داشت و اگر فرومایه و بخیل باشد، تو را واخواهد گذاشت.برانگیخته نمى‏ شوى مگر با او! پرسیده نمى ‏شوى مگر از آن! پس، همدم و همراهت را غیر از نیک قرار مده؛ زیرا اگر نیک باشد، با او انس‏ گیرى و اگر بد باشد، وحشت وهراس تو تنها از او خواهد بود. آن همراه و همدم، عمل توست.(۱)امیرالمؤمنین(ع) فرمود: پس از مرگ، مال، فرزندان و عمل انسان، پیش رویش مجسم گردد. در آن حال، رو به مال کند و گوید: به خدا سوگند، بر تو حریص بودم؛ اینک چه در نزد توست؟ (کنایه از اینکه چه کارى مى‏ توانى برایم کنى؟مال گوید: کفنت را بستان و ببر.از مال که نومید شد) رو به فرزندانش کند؛ گوید: به خدا سوگند، دوستدار و حامى شما بودم؛ اینک چه در نزد شماست؟گویند: ما تو را به قبرت رسانیم؛ در آن قرارت دهیم و بپوشانیم!آنگاه رو به عملش کند؛ گوید: به خدا سوگند، من از تو روگردان بودم و تو را بر خود سنگین و دشوار مى ‏یافتم؛ اینک چه در نزد توست؟گوید: تا قیامت همدم و همراهت خواهم بود.(۲)

امام علی (ع) فرمودند: هر انسانی را در ثروتش دو شریک است: وارث و حوادث(۳)

پاورقی:

(۱)-کتاب الخصال»، الشیخ الصدوق، ج‏۱، ص‏۱۱۴، منشورات جماعهالمدرسین:
(۲)-تفسیر القمى»، ج‏۱، ص‏۳۶۹ – ۳۷۰٫ «بحار»، ج‏۶، ص‏۲۲۴ – ۲۲۵٫ «المحجه البیضاء»، ج‏۸، ص‏۳۰۳:

(۳) نهج البلاغه حکمت ۳۳۵
************************************************

مثنوی مال و فرزند و عمل

دو چیز باشند با تو، ای خردمند                       به روز واپسین، همراه فرزند

یکی مالست تا هنگام مردن                          ز آن تنها کفن با خویش بردن

شریک توست یا یار حوادث                               زبعدت میشود تملیک وارث

ببارد ای پدر بر قبر تو نور                                ولی ما با تو باشیم تا لب گور

عمل باشد قرینت ای خردمند                       نه مالست و نه آن،دلبند فرزند

اگر نیکی کنی با خلق عالم                            بود نوری عمل در روز مـاتم

اگر شد بد عمل، تو تیره بختی                  که ظلمت هست یارت، روز سختی

مبادا دل به این دو تو ببندی                             به فرزند و به مال خود بخندی

اگر خواهی به محشر شاد باشی                      بدون ناله و فریـاد باشی

بباید راه نیکویی گزیدن                                    عمل را دیدن و زان دو بریدن

عمل آرد برایت، نیکبختی                                 بسازد روز حسرت ، تاج و تختی

تو خود آرامگاه خود بیارا                                   هم اکنون گور خود را کن مصفا

عمل را نیک کن تا وقت مردن                             به آسانی توانی جان سپردن

«مبین» خواهی شوی در گور شادان                 مشو غافل ز یاد مرگ و یزدان

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

وزن شعر: مفاعیلن مفاعیلن فعولن

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین), دل نوشته ها | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

آمار

  • 0
  • 27
  • 175
  • 20,316
No Image No Image