No Image
خوش آمديد!
نسیم باد نوروزی پيوند ثابت

نسیم باد نوروزی ز کویِ یــار می آید

بِکن زنگار دل جانا بوی دلدار می آید

بیا در باغ و از آنجا، نگر رخسار جانان را

شمیمِ عطر گیسویش به این گلزار می آید

می ِ نابی بده ساقی که بیدارم کند یکدم

دل غمدیده ی ما را دمی غمخوار می آید

به بستان گر روی بینی نوای بلبل و قُمری

دوای درد بی درمان بصد بیمار می آید

بیا بنگر به صحرا و بدشت و باغ و بر بُستان

صدای دلنشین آب از کوهسار می آید

ببین زین محشر عالم تمام مُردگان زنده

نسیم زندگی بر مؤمن و کُفّار می آید

اگر چه تار زلف او ربوده طاقت دل را

ز تاب جعد مشکینش بریُّ و بار می آید

هَزار دل غمین از دی، بیا در دامن گلها

بگوش باد برخوان نو بهار می آید

زخواب ناز برخیزید یاس و سوسن و لاله

صبا بر حال رنجوران پیِ تیمار می آید

«مُبین» از رحمت بی منتها با یک گل نرگس

به نوروزی بسر یلدایِ انتظار می آید

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین), بهار | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
بجای مناجات پيوند ثابت

                                           بسم ا… الرحمن الرحیم

                                             دلبر ناز

ای دلبر نـــــــــــــازِ دلرُبایم                           ای بـــــــــــاورِ عقل بینوایم

گیسویِ تو زنجیر دل مــــــا                         در بندِ تــــو در نشوُ و نمایم

در داغ لبت گرفته مـــــــاتم                          اینجـــا شده محراب دُعایم

درویشم و بی نیـــــاز امّــــا                          بر درگـــــــه تو شَهـــاگدایم

   سویت همه ذرات تن من                           هم جــان و دل و نوا و نایم

بیگانه زخویشم و ندانم                                 بـــــا خیلِ رهِ تـــو آشنایم

از عهد تـــــــو مطلع ولیکن                         من روسیَهم که بـــی وفایم

زندان غمت فسرده مـا را                              از تــاب و تبت نمــا رهایم

دردی بدلم نشسته جانا                              دل مرده ام و رســـان دوایم

 بیچاره زننگ و نام هستم                           بـــاز آمده از روی و ریـــــایم

در گلشن آرزو نگــــــــارا                              من در خس و خـار مبتلایم

در حال و هوای غیر بــودم                           درپوش بنه بـــه این جفایم

پیرایه زبس به خویش بستم                        آراسته کن، بـــــده صفایم

گر بسته شده تمام درهــــا                          در پشت درآید این صدایم

از نـــــاز نگـــاه نــــازنینت                            خواندم که گذشتی ازخطایم

من هرزه شدم زمی پرستــی                      یک جرعه نمـــا تو کیمیایم

رحمی به «مُبین»نما مبینا                         مجروح وشکسته دست وپایم

                                          نصرالدین کریمی «مُبین» از زیاران

وزن شعر : مفعول مفاعلن فعولن

نظرات[۳] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین), مناجات | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
تقدیم به حضرت موعود پيوند ثابت

غمت آتش زده بر جانم ای دوست      

                     نشانده ماتمی بــر خوانم ای دوست

خیالت برده مـــــــا را طاقت و تاب          

                 شبی گردد شوی مهمانم ای دوست

************************************

جانِ من غمگین ز هجران تا به کی    

                       سینه ام سنگـــین زهجران تا به کی

مــن به امید وصــــــــالت زنده ام      

                            دل بخون چرکین زهجران تا به کی

*************************************

عالَمی گِرد وجودت، من ز تو شرمنده ام    

               دیده ام تــــار و تــــویی نور فروزاننده ام

از سرشکم در فراقت رودها جاری کـنم  

                دارویِ درمان تویی، من از همه درمانده ام

**************************************

نصرالدین کریمی (مُبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین), دل نوشته ها | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
فضائل حضرت علی (ع) و قصه ی مدینه پيوند ثابت

بسم الله الرحمن الرحیم

فضایل حضرت امیرالمومنین علی (ع) و قصه ی مدینه

بنــــــــــام تـــــــو ای ابتــــدای همه                    

       سرانجــــــــــام کـــــــار انتهای همه

خداونــــــد دنیــــــــا و عقبی تویــی              

             گُشاینده ی هــــــــــر معمـــــا تویی

درود تـــــــــو بــــــــر خَتم پیغمبران              

              سلام تــــــــو بــــــــــر رهبرِ مؤمنان

سلام خـــــدا و نبی بــــــــر علـــــی         

                 درود همه مؤمنــــــــــان بــــــر وَلی

وجـــود علــــــــی سیزده خصلتست          

               یکــــــــی زان همه بر خلائق بَسَست

تـــــــــــو فرمانــــروای همه مؤمنان         

                  ز عید تــــو کامــــــــل شده دینمان

علی شد بـــــــــــرادر فقط بـــا نبی    

                     نشایـــــــــــد کسی را بغیرش وصی

علــــــــــی از من و من ز اویم بدان     

                      اطاعت کن از او براهش بمــــــــان

مکن جنگ بااوکه جنگ با خداست          

                  علی باحقَست کی حق از اوجداست

اگـــــر حـــــق ولایش درونت نهاد          

                      رهــــــی ازضمیرت، به ایمان گشاد

بِـــــــدان حزب او حزب یزدان بُوَد          

                     ولی دشمنش حزب شیطـــــــان بُوَد

علی حجت حضرت کردگــــــــار         

                        ز او بس فضیلت به خَلق آشکـــــار

عدویش چـــــــه دارد بگو رو کند         

                       زمین و زمـــــــــــان پُر هیاهو کند

نشاید که کــــــاهی بَرِ کوه سخت          

                       کند عرض انــــــدام آن تیره بخت

علی کوه ایمان بُوَد ای دغــــــــل          

                       چرا میکنی در وِلایش جَـــــــــدل

علــــــــــی ذات حق را بُــوَد آینه       

                            بیـــــــــــا تیــره بختی ز دینت بِنه

علی قاسِم نـــــــــــار و جنّت بُوَد         

                        علــــــی در قیامت هم حُجَّت بُوَد

هر آنکس که گردد جــدا از علی          

                         بـــــــدان کافرست کُفرِ او منجلی

بــــــدان شیعیانش به محشر تمام            

                   همه رستگارند بـــــــه شُربِ مُدام

علی جـــــــــــانِ جانان زهرا بُوَد           

                        علی روحِ ریحــــــــــان زهرا بُوَد

علی بود و زهــــــرا ز پشت دری          

                         ز جان ناله زد تو مــــــــرا رهبری

علی بود ودستش زکین بسته بــود       

                         ز جور  زمین و زمــــان خسته بود

علی بود و درمــــان دَردَش نبــود          

                        علی را زِبودن در اینجـــا چه سود

علی بود و گلخــــانه در دود و آه             

                      بدستان بسته جنایت نمــودی نگاه

علی بود و گلـــــهای باغش همــه           

                     به آه و فغـــــــــــان در پیِ فاطمه

علی بود وازسنگ،جامش شکست        

                        از این جور در مـــاتم گل نشست

علی بود و سنگ اَجـــل بر سرش          

                        گرفته هدف بــــــازویِ همسرش

علی بود و بَــــــــــــرّاقیِ تیغ تیز           

                          به پهلوی یــــــارش شده در ستیز

علی بود و یــارش ز قامت خَمید         

                             در آن صحنه پرواز یـــارش بدید

علی بود و آنجا دگر جــــــا نبود           

                            کسی از برایش چو زهـــــرا نبود

علی بود و تنهــــــا و بی همنفس           

                         غریبانه بی بــــال و پر در قفس

علی بود و زهرا شکست پهلویش         

                         کنــــــار علی شد سیه بازویش

علی بود و شمعش جانی نداشت       

                            به بغض گلویش توانی نداشت

علی بود وشدخانه اش لاله گون         

                              به پشتش درآمــد، کوثر بخون

علی بود و یــــادی ز خیبر نمود            

                            دریغا پیمبر یـــــدش بسته بود

علی بود و ماتمسرا خــــانه اش           

                            دری سوخته گـــشته آیینه اش

علی بود و غم بود و غمنامه هـــا         

                             علی بود و دم بود زهــــــرا بیا

بُوَد لعنت جنُّ و انسُ و مَلــــک           

                               بــــــه آن غاصبان پلیدِ فـدک

اگر شـــــاد خواهی شود فاطمه          

                               فرستید لعنت به آنهـــــــا همه

«مُبین» فیض مطلق بُوَد مرتضی         

                            زحُبِّ علی جــــــان ما پُر نَما

                            نصرالدین کریمی (مُبین) از زیاران

****************************************

 

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین), دل نوشته ها | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
درباره ی زبان پيوند ثابت

قطعه ای درباره ی «زبان»

درون تو بدان گنجی نهـــــان است           

            کلیدش دفــــــع آفات زبان است

نباشی مالکش بیچاره گــــــــردی          

         که این ابزار شیطان در دهـان است

زبانت را نگهـــــــــدار از دُرشتی            

            بدان مردی به زیر آن نهـــان است

فسادش،غیبت و کذبست و تهمت        

          جدال و ناسزا هم بی گمـــان است

اگر جویای حکمت در جهـــــانی        

                   زبان خود گرفتن در میـــان است

نجاتی گر تو خواهی ای خـــردمند     

             سکوت و خاموشی درهر زمان است

سخن گر چه مثـــــــــال نقره باشد

              سکوت تو طلای جــــــاودان است

پشیمــــــــــانت کند بیهوده گویی       

                که آن تیری تو را اندر کــمان است

دهـــــــــان را گر ببندی بر اباطیل      

                تمام جسم و جانت در امـــان است

بدین قدّاره بس خونهـــــــا بریزی      

                 که جان بسیار در بند زبـــــان است

اگــــر خواهی امین خلـــــق باشی    

              سخن را راست گفتن هر زمان است

«مُبینا» گــــــــــر امید وصل داری       

                  طریقش ذکر دائم با زبــــــان است

وزن شعر: مفاعیلن مفاعیلن فعولن

                       نصرالدین کریمی(مُبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین) | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
بیا ای دل پيوند ثابت

بیا ای دل، ره دیگر بگیریم

گنه را وانهیم، تا پر بگیریم

اگر شیطان به قصد ما کمین کرد

مدد از ساقی کوثر بگیریم

**********************************

بیا ای دل ، به یاد دوست باهم

یکی گشته، برانیم ماتم و غم

اگر دشمن زند نیش و کُند ریش

به زخم دشنه ما، باشیم مرهم

********************************

بیا ای دل ، دوباره شاد گردیم

به یک باده ، زغم آزاد گردیم

به عشق ساقی و جام دمادم

خراباتی شده، آباد گردیم

****************************    نصرالدین کریمی (مُبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین), دل نوشته ها | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
ارزش عمر پيوند ثابت

دوست عزیزم سلام ،از میلیاردها انسانی که از ابتدای خلقت در روی این کره ی خاکی زندگی کرده اند فقط و فقط افراد و بناهای با ارزش ماندگار بوده اند پس قدر و ارزش امروز خود را بدان و قیمت وجوت را بالا ببر تا فردا جزء آن چند میلیارد فراموش شده نباشی بلکه در گروه آن اندک ارزشمند بمانی

*******************************
عمری که همه در ره جور و بجفا رفت
افسوس خطا کردم و در راه خطا رفت
واقف به خود و حال دل خویش نبودم
درمان نشده درد و بدنبال دوا رفت
*******************************
رویم سیه و دل، گرو یار ندارم
پر مشغله ام با تو ولی کار ندارم
زارم به همه، راز بگویم همگان را
خاکم به سرم ،با تو سر زار ندارم
*******************************
نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین), دل نوشته ها | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
ای رفیقان پيوند ثابت

چشیدم زهر هجران ای رفیقان
ندیدم روی خوبان ای رفیقان
غمم را غم کند دلجویی و ناز
کشیدم رنج دوران ای رفیقان
نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

****************************

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین), دل نوشته ها | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
بیا تا جان دهم پایت پيوند ثابت

 بیا تا جان دهم پایت، الا ای جان جانانم                                                     

          دمی فارغ شوم از غم، بیایی سوی بستانم

سرشک دوری و هجران،کند بنیاد من ویــران    

       به آبادیِّ این ویران،به نازی کن تو مهمانم

الا ای همنشین دل،انیــس و همـــدم محـفــل    

      هزاران درد وصد مشکل،رسیده برتن و جانم

سحاب رحمتی جـانـا،در ایـن ایـام وانفسـا          

 کویری گشته این دلها،بهاری گشته چشمانم

لطافت را کرامت کن،کرامت را زیـادت کن   

        ملالت را سلامت کـــن،دوای درد و درمانم

می و مطرب بود خامی،سبو بشکستم و جامی   

        فدای موی تو سـاقی،که تنهایی تو جانانم

عجین درد گردیده ، «مُبینت »سرد گردیده           

                بسی دنبال تو گشته بیا پایان ده هجرانم

وزن شعر : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین) | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
مثنوی مال و فرزند و عمل پيوند ثابت

بسم الله الرحمن الرحیم

پیامبر خدا(ص) فرمودند:  اى قیس! به ناچار، پس از مرگ، همدمى با تو به خاک سپرده مى ‏شود! که اگر بخشنده و کریم باشد، تو را گرامى خواهد داشت و اگر فرومایه و بخیل باشد، تو را واخواهد گذاشت.برانگیخته نمى‏ شوى مگر با او! پرسیده نمى ‏شوى مگر از آن! پس، همدم و همراهت را غیر از نیک قرار مده؛ زیرا اگر نیک باشد، با او انس‏ گیرى و اگر بد باشد، وحشت وهراس تو تنها از او خواهد بود. آن همراه و همدم، عمل توست.(۱)امیرالمؤمنین(ع) فرمود: پس از مرگ، مال، فرزندان و عمل انسان، پیش رویش مجسم گردد. در آن حال، رو به مال کند و گوید: به خدا سوگند، بر تو حریص بودم؛ اینک چه در نزد توست؟ (کنایه از اینکه چه کارى مى‏ توانى برایم کنى؟مال گوید: کفنت را بستان و ببر.از مال که نومید شد) رو به فرزندانش کند؛ گوید: به خدا سوگند، دوستدار و حامى شما بودم؛ اینک چه در نزد شماست؟گویند: ما تو را به قبرت رسانیم؛ در آن قرارت دهیم و بپوشانیم!آنگاه رو به عملش کند؛ گوید: به خدا سوگند، من از تو روگردان بودم و تو را بر خود سنگین و دشوار مى ‏یافتم؛ اینک چه در نزد توست؟گوید: تا قیامت همدم و همراهت خواهم بود.(۲)

امام علی (ع) فرمودند: هر انسانی را در ثروتش دو شریک است: وارث و حوادث(۳)

پاورقی:

(۱)-کتاب الخصال»، الشیخ الصدوق، ج‏۱، ص‏۱۱۴، منشورات جماعةالمدرسین:
(۲)-تفسیر القمى»، ج‏۱، ص‏۳۶۹ – ۳۷۰٫ «بحار»، ج‏۶، ص‏۲۲۴ – ۲۲۵٫ «المحجة البیضاء»، ج‏۸، ص‏۳۰۳:

(۳) نهج البلاغه حکمت ۳۳۵
************************************************

مثنوی مال و فرزند و عمل

دو چیز باشند با تو، ای خردمند                       به روز واپسین، همراه فرزند

یکی مالست تا هنگام مردن                          ز آن تنها کفن با خویش بردن

شریک توست یا یار حوادث                               زبعدت میشود تملیک وارث

ببارد ای پدر بر قبر تو نور                                ولی ما با تو باشیم تا لب گور

عمل باشد قرینت ای خردمند                       نه مالست و نه آن،دلبند فرزند

اگر نیکی کنی با خلق عالم                            بود نوری عمل در روز مـاتم

اگر شد بد عمل، تو تیره بختی                  که ظلمت هست یارت، روز سختی

مبادا دل به این دو تو ببندی                             به فرزند و به مال خود بخندی

اگر خواهی به محشر شاد باشی                      بدون ناله و فریـاد باشی

بباید راه نیکویی گزیدن                                    عمل را دیدن و زان دو بریدن

عمل آرد برایت، نیکبختی                                 بسازد روز حسرت ، تاج و تختی

تو خود آرامگاه خود بیارا                                   هم اکنون گور خود را کن مصفا

عمل را نیک کن تا وقت مردن                             به آسانی توانی جان سپردن

«مبین» خواهی شوی در گور شادان                 مشو غافل ز یاد مرگ و یزدان

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

وزن شعر: مفاعیلن مفاعیلن فعولن

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین), دل نوشته ها | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
صفحه 14 از 14« بعدی...1011121314

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

آخرین نوشته ها

آمار سایت

افراد آنلاین : 2
ورودی های گوگل : 0
تعداد نوشته ها : 776
تبادل لینک: 0
بازدید امروز : 249
بازدید دیروز : 186
بازدید این هفته : 1296
بازدید این ماه : 5073
بازدید کل : 155931
نظرات تایید شده : 74 دیدگاه

No Image No Image