No Image
خوش آمديد!
ابر غیبت پيوند ثابت

این منظومه بر اساس روایتی از حضرت امام جعفر صادق (ع) تنظیم شده است که ترجمه ی روایت فوق نیز در ذیل می آید لطفا از آن  برداشت سیاسی نفرمایید.

ابر غیبت کرده پنهانت چـــــــــــرا                     کی شود روشن ز رویت دیده ها

در غیابت باغ بی بــــــــار و برست                    بـــــــــاد پــــاییزی نماید بس جفا

رسمِ بــــــد گردیده خصم جان ما                      پشتمان در زیــر غم گشته دو تا

مهربانی گــــــــوهری کمیاب شد                     مهر و مه در عشوه و نـــاز و ادا

آشنایان دور از هم در کنـــــــــار                       دوست شـد بیگانه، دشمن آشنا

شد حیا هم بـــی حیا در این زمان                    شرمساری داستــــــان قصه ها

آشکارست هر چه باطل در جهان                      آیه های نــــــور قــــرآن در خفا

ارزش انسان شــــده دوز و کلک                       راستی مفقود و بس هم بی بها

صف به صف در انتظار کعبه ایم                         حـاجیان هم فکرشان غیر خــدا

سایه افکندست چتر ظلم و جور                        شـــام گشته روزِ روشن بهر ما

ظرف دین را واژگون گردیده بین                         در عمل شــد دینمان بی محتوا

بین ز اهل حق چه پیشی جسته اند                  در رقابت اهــــل باطل ،هر کجا

جنس مردان و زنان را کــــن نظر                        میکند برخود، همان جنس اکتفا

حرمت پیران نباشد بـــــــر جوان                         بس ادب نـایاب شــد در بچه ها

کفر و کافر یکه تــــاز عالم است                         مومنان خاموش و ایمان در خفا

غیر شــــــــد بهتر زخویشان همه                       قطـع گــــردیده صله در بین ما

خیرخواهی شد غریب و شر عزیز                       راه شر بـازست و بسته خیرها

زندگی از لغو و بیهوده پـُــر است                          کــــور و کر از بهر آیــــات خدا

جابجا شـــــد هر حرامی با حلال                         اهــل تقوا را بُوَد بس عقده ها

شد گنه در نزد مردم چون سبک                         نـــــــام هدیه گشته نام ارتشا

چاپلوسان عهده دار کــار و بـــار                          شد فراوان چاپلوسی، هر کجا

در ره خشم خــــــــدا از مسلمین                       خرج میگردد بسی سرمایه ها

شد معین قیمت هـــــــــر منصبی                       صندلیها دارد ارزش بهــر مــــا

همت مردم شده دراین زمــــــان                         شهوت و سیری، از سرتا به پا

کار مردم سخت گیر پـــارتیست                             گـــر شود حتی کمک بر بینوا

شد کسالت چیره بــــر طاعاتمان                           بـــرنمـاز و وقت آن، بی اعتنا

در منابر صحبت از تقــــــوا شود                             منبری هم خــود نیارد آن بجا

در قضاوت حق مردم پــایمــــال                            دادرس بویی نبــرده از خـــدا

گر نکرده یک گنه، روزی کسی                              دل غمین باشد، بگیرد او عزا

همچو حیوانات مــردان و زنـــان                             گشته فحشا منتشر،در هرکجا

بدعتی نو میرسد هــــــر سال نو                            دین و ایمان آنزمان، انـــــدر فنا

شد فراوان مال و سرمایه ولــــی                           بی زکات و خمس باشد، آن بلا

از هـــــــوا شد پر درون نفسمان                              هم نبـــاشد بـــاک از روز جزا

منکــــــــــرات منتشر در جامعه                              بسته راه خیر را در هــر سرا

گر کسی خواهد شود ناهی ز زشت                         میشود آمــــــاج تهمت، افترا

حـــــــال دنیا رو به آبادی رود                                  بیشتر از آن شده ویــرانه ها

شغل بــرخی کم فروشی میشود                            عده ای غرقند در سود ربــا

هر دمـــــــی آید بلایی بر سرم                                ده خـــداونــدا نجــــاتم از بلا

ایــــن سفینه رو به طوفان میرود                              بــــارالها تو رسان یک ناخدا

شد «مبین» دریـا و صحرا و زمین                              در نـــوا یــــا مهدی زهرا بیا

هذا من فضل ربی/ نصرالدین کریمی (مبین)

جمعه ۱۶/۰۴/۹۱/ شانزدهم شعبان ۱۴۳۳/پایان سرودن قصیده ساعت ۲۳:۱۰

وزن شعر: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

*******************************************

امام صادق علیه السلام به یکی از یاران خود فرمودند:

۱٫هنگامی که ظلم و ستم همه جا فراگیر شده باشد؛*

۲٫ قرآن فرسوده، و بدعتهائی از روی هوا و هوس در آن آمده؛

۳٫ آئین خدا بی محتوا شده، همانند ظرفی که آن را واژگون سازند؛*

۴٫ هنگامی که ببینی اهل باطل بر اهل حق پیشی گرفته اند؛*

۵٫ مردان به مردان و زنان به زنان قناعت کنند؛*

۶٫ افراد با ایمان سکوت اختیار کرده اند؛*

۷٫ کوچکترها احترام بزرگترها را رعایت نمی کنند؛*

۸٫ پیوند خویشاوندی بریده شده؛*

۹٫ مداحی و چاپلوسی فراوان شده؛*

۱۰٫ آشکارا شراب نوشیده شود؛

۱۱٫ راه های خیر منقطع و راه های شر مورد توجه قرار گرفته؛*

۱۲٫ حلال، تحریم شود و حرام، مجاز شمرده شود؛*

۱۳٫ قوانین و فرمانهای دینی طبق تمایلات اشخاص تفسیر گردد؛

۱۴٫ از افراد با ایمان، چنان سلب ایمان شود که جز با دل، نتوانند ابراز تنفّر کنند؛

۱۵٫ سرمایه های عظیم در راه خشم خدا صرف گردد؛*

۱۶٫ رشوه خواری در میان کارکنان دولت رایج گردد؛*

۱۷٫ پستهای حسّاس به مزایده گذارده میشود؛*

۱۸٫ (بعضی از) مردان از خود فروشی زنان خود، ارتزاق کنند؛

۱۹٫ قمار آشکار گردد؛

۲۰٫ سرگرمیهای ناسالم چنان رواج پیدا کنند که هیچکس جرأت جلوگیری از آن نداشته باشد؛

۲۱٫ شنیدن حقائق قرآن بر مردم گران آید، امّا شنیدن باطل سهل و آسان؛*

۲۲٫ هنگامی که ببینی همسایه، همسایه خود را از ترس زبانش احترام می کند؛

۲۳٫ مساجد را به زیورها بیارایند؛*

۲۴٫ برای غیر خدا به حجّ خانه خدا بشتابند؛*

۲۵٫ مردم سنگدل شوند؛

۲۶٫ مردم طرفدار کسی باشند که پیروز است (خواه بر حق باشد یا باطل)؛

۲۷٫ آنها که به دنبال حلال هستند نکوهش شوند و آنها که به دنبال حرامند ستایش؛*

۲۸٫ آلات لهو و لعب در مکه و مدینه آشکار گردد؛

۲۹٫ اگر کسی اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کند، به او توصیه میکند که این کار وظیفه تو نیست؛*

۳۰٫ مساجد پر از کسانی است که از خدا نمیترسند؛

۳۱٫ تمام همّت مردم، شکم و فرجشان است؛*

۳۲٫ امکانات مادی و دنیوی فراوان می گردد و دنیا به مردم روی میکند؛

۳۳٫ زنان خود را در اختیار افراد بی یمان می گذارند؛

۳۴٫ ویرانگری (به وسیله جنگها) بر عمران و آبادانی پیشی میگیرد؛*

۳۵٫ پرچمهای حق پرستی فرسوده و کهنه می گردد؛

۳۶٫ درآمد زندگی بعضی تنها از طریق کم فروشی می شود؛*

۳۷٫ کسانی هستند که با سرمایه فراوان، در حالی که در عمرشان حتّی یک مرتبه هم زکات نپرداخته اند؛*

۳۸٫ مردم، عصرها در حال نئشگی و صبحگاهان مستند؛

۳۹٫ هنگامی که ببینی مردم، همه به یکدیگر نگاه می کنند و از فاسدان شرور، تقلید می نمایند؛

۴۰٫ هر سال فساد و بدعتی نو، پدیدار میشود؛*

۴۱٫ مردم و محافل، همه پیرو ثروتمندان خود خواه میشوند؛

۴۲٫ در حضور جمع، همانند حیوانات مرتکب اعمال جنسی میشوند؛*

۴۳٫ اموال زیاد را، در غیر راه خدا مصرف میکنند، امّا در راه، خدا از مقدار کمی مضایقه میدارند؛*

۴۴٫ افرادی پیدا می شوند که اگر یک روز گناه کبیره ای انجام ندهند، غمگینند؛*

۴۵٫ حکومت به دست زنان می افتد؛

۴۶٫ نسیمها به سود منافقان میوزد و هیچ جریانی به سود افراد با ایمان نیست؛

۴۷٫ دادرسان بر خلاف فرمان خدا قضاوت می کنند؛*

۴۸٫ بر فراز منابر، دعوت به تقوا می شود، ولی دعوت کننده خود به آن عمل نمیکند؛*

۴۹٫ مردم نسبت به وقت نماز بی اعتناء می شوند؛*

۵۰٫ حتّی کمک به نیازمندان، با توصیه و پارتی بازی صورت میگیرد، نه برای خدا؛*

…در چنین زمانی مراقب خویش باش و از خدا تقاضای نجات و رهایی از این وضع ناهنجار کن! (که فرج نزدیک

است!)*[۲۱] [۲۱] .  بحارالانوار ج ۵۲ ص ۲۵۶

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین) | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
شعر ادب پيوند ثابت

ادب باشد کمالِ آدمی ای نور دیده

کسی بهتر ز آن چیــــــــزی ندیده

ادب ای جــان من باشد نشانه

نماید بـــــــــــا ادب را جاودانه

خرد شد مــایه ی سامان هرکس

شــــــرافت از ادب میباشد و بس

ادب ارزش فزاید نــــه زر و سیم

ز ثروت دائما باشی تـــــو در بیم

مکن از حــــد خـــود هرگز تجاوز

بنه بر نفس خود جــانـــا تو ترمز

ز دانش بــــــر ادب هر دم بیفزا

بدین زیـــــور وجود خـــــود بیارا

ادب گنجی بود ای جــــان بابا

نگهدارد تـــــــو را از نـــارواها

نباشد بــــــد زبان هرگز مؤدب

زبانِ بـــد، کند محرومت از رب

به ترس از حق دل خود تربیت کن

به پرهیز از بـــدی، خود تقویت کن

ادب تصویر عقل عاقــــلان است

ادب تکثیر فهم عالمــــــان است

بدی در بــی ادب چون لانه کرده

دل آن بی خـــــــرد، ویرانه کرده

ادب گـــر با خردمندی عجین شد

مؤدب در جهــــــان بــالاترین شد

ادب بــــا دین بود زاییده ی عقل

زمولایم علـــــی گردیده این نقل

بــرای تربیت کن کوشش و جهد

ادب را کسب کن با جهد بی حـد

نظر کن حــــال و احــوال بزرگان

خرد افزون نما از حـــــالِ ایشان

اگر خـــواهی عزیز و خوب باشی

به نزد مردمــــــان محبوب باشی

به هر جــا از کسی زشتی بدیدی

ز دوری از بــــــــدی، نیکی گزیدی

به گفتار و به کـــــــردارت نظر کن

«مبین» دائم سخن را مختصر کن

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

وزن شعر: مفاعیلن مفاعیلن فعولن

در تهیه ی این منظومه از روایات ۶۱ تا۷۵ کتاب میزان الحکمه صفحات ۹۳ تا ۱۰۹ جلد اول استفاده شده است.

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین) | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
سوی پروردگار پيوند ثابت

اذان گو ای مؤذن بیقرارم

شده وقت قرارم با نگارم

ربوده طاقتم، ابرو کمانش

به سینه آتشی دیرینه دارم

بر آور بانگ تکبیر ای مؤذن

سر آور درد و داغ انتظارم

نمیدانم چرا گاهی نباشد

مجال گفتگو با کردگارم

ندارد میل دل بر گفتگویش

ز بس بیهوده گویی گشته کارم

پی دنیا دمادم در تلاطم

برای او ولی وقتی ندارم

گناهانم شده سنگین خدایا

سیه رویم نموده، کرده خوارم

ربا کرده دلم را سخت سنگین

گره محکم شده در کار و بارم

ریا آتش زده بر کار خیرم

دگر چیزی ندارم بر شمارم

دروغ و هرزه گوییهای باطل

بدیها کم نموده این عیارم

به مردم کن توجه تا مداوم

کند بر تو نظر آمرزگارم

زناپاکی جدا کن دل «مبینا»

سپس رو کن سوی پروردگارم

وزن شعر:مفاعیلن مفاعیلن فعولن

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین) | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
در طلب آرزو پيوند ثابت

باز دلم پر زند، سوی امــــــــــــــــــــام زمان

نام قشگنش بَرَد، دل زهمه انس و جـــــــان

جان شده سرمست او ،دل شده پابست تو

بوسه زند دست او ،جمله ی هفت آسمـــان

من که گدای تــــوام، مست نوای تــــــــوام

جان بفدای تــــــــوام ،کی بدهی پس نشان

دل ز غمت خون شده، دیده دگرگون شده

عقل چو مجنون شده، آی و مــــــرا وارهان

بـــــــــــــاغ ولا را ثمر ،دین ز تو شد معتبر

بر من مسکین نظر، ای شه کون و مکان

دیده ز تو دیده ور، دل به تو مشتاق تـــــر

جان بزند بال و پر، رحم نمــــــــــا مهربان

بـــــــــــــاغ و بهار همه، ای پسر فاطمه

دل شده پر واهمه، نیست بغیرت امـــان

شام سیه کن سحر، با مــــــدد از دادگر

منتقم خون جگر، بانگ بــــــــرآور بخوان

در پـــــــــــــی تو کو به کو، در طلبِ آرزو

دیده شده در سفر، دل شده هر سو روان

ره شده پر پیچ و خم، در طلبت ای صنم

لطف «مبین» شاملم، تا نشوم خسته جان

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین) | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
قفلها وا میشود پيوند ثابت

السلام علیک یا بقیه الله

السلام علیک یا ابا صالح المهدی،  ادرکنی، ادرکنی، ادرکنی

روح ما با مهدی زهرا شکوفـــــــا میشود       

                              بندهای جان مـــــــا از نام او وا میشود

انتظارش میکشم با دیــــــــدگان پر گنه          

                            عشق در دستان نــــــاز او هویدا میشود

مینشینم بر رهش با کوله بـــــاری از گنه          

                             تا ز رحمت آن دلش کی جانب ما میشود

بین خود با او بنا کردم چــو سدی از گنه       

                           اشکهایم پشت سد حـــــــل معما میشود

از گنه در انتظارش مات و حیران مانده ام      

                              مطمئنم عقــده ام روزی ولی وا میشود

بــاور نا بــــاوران روزی رسد از گرد ره        

                               با وجود نازنینش حــــــق هویدا میشود

از حقوق این بشر دنیا دمـــــادم دم زند        

                           پشت دنیا با همین حربه نگر تـــــا میشود

گردن گردنکشان را اوفقط خواهد شکست    

                               با ضعیفان در کنـــــــار او مدارا میشود

مهـــــــدی موعود باشد منجی کل بشر      

                              با ظهـــــــور او تمام قفلهـــــا وا میشود

انتظارش بهترین اعمــــال این امت بود   

                           چون گشایش با ظهورش کــار دنیا میشود

در کنـــــار کعبه او با نغمه ی داوودیش   

                          زنـدگی بخشد بمـا، همچو مسیحا میشود

سینه مالامال دردست ای مبینا ایـن بدان  

                           با ظهور او دوا  ایـــــــــن دردِ دلها میشود

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین) | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
دعوت از حضرت موعود (عج) پيوند ثابت

شادیِّ دل

بیا تا نو بهاران رونقی دیگر بگیرد

بیا تا غم بمیرد ،شادیِّ دل سر بگیرد

بیا تا باغ دین اندر قدوم باغبانش

گلش گردد شکوفا، گلشنش هم بَر بگیرد

بیا ای مظهر حق تا ز افشا، این حقایق

ازین پژمردگی گردد جدا و پر بگیرد

بیا منجی، بشر در اوج جهل است و پریشانی

شده مبهوتِ این مات و پی ِ رهبر بگیرد

بشر دنبال هر فانوس رفت و شد پشیمان

بیا تا نور راه خود، ز آن اختر بگیرد

به هر هویی هیاهویی بپا در لشگر ما شد

بیا تا نظم این لشگر ، ز سر لشگر بگیرد

زمین شد بی قرار و آسمان هم در تب و تابست

بیا ای محور هستی، زمان لنگر بگیرد

بیا تا اشک چون باران، نبارم بر سر دامان

وگرنه دیده ی پر خون ،ره باور بگیرد

تنم بر خاک و جان بر لب رسیده از غم هجران

بیا تا جسم رنجورم، نمی جوهر بگیرد

عطش در آب و آتش در یم و باران شده جلاد

گشایش را «مبین »از ساقی کوثر بگیرد

 نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

وزن شعر: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین) | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
دیروز، امروز، فردا پيوند ثابت

 دیروز جنین در بغل زانوی غم

امروز جوان در تلاطم بیش و کم

فردا که کمان شود قد رعنایم

در حسرت ایام جوانی چه کنم؟

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین) | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
جوانی و پیری پيوند ثابت

جوانم قدرتم هم ای بدک نیست

نمیدانم ز پیری تا که آن چیست

بکامم جام و ساغر ، مطرب و می

جوانی لذتش از یار و ساقیست

برایم هر چه میخواهم مهیاست

ببین ایام عمر من چه عالیست

جوانی بگذرد فرزانه فرزند

نگر دستت ز آن پر یا که خالیست

هوا گیری نما نفست مداوم

وگرنه مایه ی صدها خرابیست

بیا این نقد جان دریاب جانا

بدان دنیای ما فانیست فانیست

نما تا میتوانی دستگیری

ز ما جانا همین خیرات باقیست

جوانی زندگی دریاب ورنه

به پیری دست تو بسیار خالیست

رقم خواهی زد اندر زندگانی

به محشر از یمینی یا شمالیست

«مبین» گر در جوانی پاک باشی

همین اصل از اصول زندگانیست

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

وزن شعر: مفاعیلن مفاعیلن فعولن

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین) | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
یادمان یاد یاران پيوند ثابت

چلچراغ راه ما در ظلمت و بیداد باشد ای عزیزان                            

نور پاک سر زده از خاک پاکان و شهیدان

روز ما شد شام تار از بس ز خود بیخود شدیم

گوش و چشم خویش بسته تا شدیم از بی نصیبان

با دل و جان تا ربودند گوی توفیق و رشادت

برگزیده عرش را بر فرش آن چابک سواران

هر زمان یادی نمودیم از شهیدان در سر و جان

حال ما بِه بوده تا بودیم ما با آن طبیبان

راه انسان تیره گون شد منجی عالم کجایی؟

شد نصیبم خون دل ،پس کی رسد بوی بهاران

باغ لاله صد هزاران ، یادمانِ یاد یاران

مرهمی پیدا نشد، بر زخم این مسکین غریبان

گر که خاکِ پایِ یاران توتیای چشم گردد

این ز ره مانده بطوفان ،میرساند تا بکیهان

ای «مبین» اسرار عالم ،گر نمیدانی خموش

گوش جان را باز کن بر پند و اندرز ادیبان

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

وزن شعر: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین) | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
محمد رسول الله (ص) پيوند ثابت

با سلام و عرض تبریک عید بزرگ مبعث به همه مسلمین جهان بویژه کاربران محترم 

توشیحی به ذهنم رسید که از جمع کردن حروف ابتدای هر مصرع محمد رسول الله بدست می آید تقدیم به همه ی دوستداران پیامبر اعضم (ص)

توشیح

 

مصطفایم آمدم ای عاشقان

 

حب من باشد بدنیاتان نشان

 

من شدم خاتم الا ای انس و جن

 

دین من گردد بدنیا جاودان

 

رحمتی بر عالمینم در دو عالم

 

ساقی عشاق باشم در جهان

 

وصل جانان از طریق دین من

 

لنگر عقبی و دنیایم بدان

 

اصل من شد پاکتر از پاکها

 

لطف حق شد شامل من آنزمان

 

 لال گردد این زبانت ای «مبین»

 

هرزه گویی گر کنی اندر جهان

 

محمد رسول الله

 

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران
وزن شعر: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

نظرات[۰] | دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین) | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
صفحه 10 از 14« بعدی...89101112...قبلی »

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

آمار سایت

افراد آنلاین : 2
ورودی های گوگل : 0
تعداد نوشته ها : 761
تبادل لینک: 0
بازدید امروز : 147
بازدید دیروز : 224
بازدید این هفته : 1124
بازدید این ماه : 2918
بازدید کل : 94828
نظرات تایید شده : 62 دیدگاه

No Image No Image